لوگوی نهضت مبارزه با بيسوادی

اين نهضت در زمان پهلوي ايجاد گشت . و اونها سفارش طراحی لوگو را به مرحوم مميز دادند و اصرار زيادي تو اين كار كردن و اين قدر رفتن و اومدن كه مميز كلافه شد و گفت پول زيادي بابت اين كار مي گيره و اونها هم قبول كردن . مميز انگشتشو جوهري کرد ومثل اثر انگشت زد روکاغذ بعدش برداشت روش يه ضربدره قرمز کشيدهمين وگفت اينم آرمي که خواسته بودين . از او پرسيدن اين آرم يعني چي و وي پاسخ داد خب يعني به جاي انگشت زدن پاي کاغذ که کار بيسوادها هست اگه طرف سوادداشته باشه امضا ميکنه و ديگه به اثر انگشت احتياجي نيست